Menu bg

Hakkımızda

29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan firmaların ÇEVRE İZNİ ve LİSANS BELGESİ alması zorunludur.

1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için, yetkili mercie e-başvuru yapılır.

E–başvuru dosyası 30 gün içerisinde ilgili merci tarafından değerlendirilir ve başvuru olumlu bulunduğunda 1 yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye verilir.

2) Çevre İzni / Çevre İzin ve Lisans Belgesi

GFB alındıktan sonra, işletme 6 ay içerisinde GFB’ni çevre izni/ çevre izni ve lisansına çevirmek zorundadır, bu süre içinde başvuru yapmayan işletmelerin belgesi iptal edilecek ve 6 ay boyunca müracaatta bulunamayacaklardır.

GFB’ni çevre izni/çevre izin ve lisansına çevirmek için gerekli olan bilgi, belge, ölçüm raporları ile yetkili mercie çevre görevlisi, şahsi e- imzasıyla elektronik ortamda başvuru yapar. Başvurunun uygun bulunması halinde 5 yıl geçerli olan çevre izni/çevre izin ve lisansı alınmış olur.

Aşamaları:

1. Faaliyet kapsamında uygunluk başvurusu yapılır.
2. Uygunluk belgesi alındıktan sonra EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.
3. Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
4. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
5. e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

 

30 Mart 2010 Tarihinde yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen Lisans Konuları :

 

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik

Ambalaj Atığı

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

Düzenli Depolama

 

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

 

 İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme

Hurda Metal

Atık Kabul Tesisi

 

 Arındırma

 PCB Arındırma

          

ATIK YÖNETİMİ

Atıklar, türlerine, kimyasal özelliklerine, oluştukları noktalara göre 400 civarında farklı kodla anılmaktadır. Her tip atığın, toplanması, depolanması, taşınması ve bertarafı farklı işlemler gerektirmektedir. Aşağıda, sıkça karşılaşılan atıkların grupları gösterilmiştir. Bu atıkların oluştuğu tesisler, atık yönetim planlarını yetkili mercilere sunmak üzere hazırda bekletmek ve belli dönemlerle yetkili mercilere sunmak durumundadır.

 

1. Tehlikeli atıklar
2. Tehlikesiz atıklar
3. Ambalaj atıkları
4. Atık yağlar
5. Atık bitkisel yağlar
6. Atık pil ve akümülatörler
7. Ömrünü tamamlamış lastikler
8. Katı atıklar
9. Sıvı atıklar
10. Gaz atıklar

Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesinin sağlanmasıdır.

Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

 

·  Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

·  Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması,

·  Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, suretiyle önlenmesi ve azaltılması,

·  Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması,

·  Atıkların ayırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması,

·  Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması,

·  Atıklar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri

·  Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi,

·  Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması,

 

Atık yönetimleri kapsamında yapılacaklar:

- Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
- Tehlikeli atıkların yönetimi,
- Ambalaj atıkların yönetimi,
- Tıbbi atıkların yönetimi,
- Atık yağların yönetimi,
- PCB ve PCT atıkların yönetimi,
- Katı atıkların yönetimi,
- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
- Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi,
- Çevresel gürültünün yönetimi,
- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinde emisyon yönetimi,

- Atık Yönetim Planının Hazırlanması,

- Atık Envanterinin Oluşturulması,

- Atık Beyan Formlarının Hazırlanması,

- Atık Bertaraf Yöntemlerinin ve Firmalarının Belirlenmesinde Teknik Destek,

- Atık Yönetimi Prosedürlerinin Oluşturulması,

- Atık Azaltma Teknolojileri Konusunda Teknik Destek