Menu bg

Hakkımızda

ÇED Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alıp, doğrudan ÇED  Diğer, aşamalardan farklı olarak, raporda, incelemenin kapsamının belirlenmesi, ilgili kurum kuruluşlar ile etkilenen halkın görüşlerinin alınması adımları yer alır.

Süreç 6 aydan başlayıp 2, 3 yıla kadar uzayabilmektedir.

Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak zorundadırlar.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"  kararı alınmadıkça bu projelere  hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

Bu raporlar ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir.

ÇED Yönetmeliğindeki EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan  veya ilk ÇED yönetmeliği tarihi olan Şubat 1993’ten önce faaliyete başlayan projeler için uygulanır. Valilik veya Bakanlıktan alınan “ÇED Kapsamı Dışındadır” yazısı ile süreç sonuçlandırılır.

 

ÇED RAPORLARI HAZIRLANMASI AŞAMALARI:

§  Proje tanıtım genel formatı doğrultusunda hazırlanacak ÇED Başvuru Dosyasına esas belge, bilgi ve dokümanların derlenmesi,

§  ÇED Başvuru Dosyalarının hazırlanması ve Bakanlığa sunulması,

§  Bakanlıkta yapılacak inceleme sonucu gerekli görülmesi halinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi,

§  Bakanlık tarafından; ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de iştirak edeceği bir komisyonun oluşturulması,

§  Bakanlıkça ÇED Başvuru Dosyalarından biri valiliğe gönderilmesi ve valilikçe, halkın, proje konusunda, anons, askıda ilan ve internet gibi yöntemlerle bilgilendirilmesinin istenilmesi,

§  Raporun çoğaltılarak tüm komisyon üyelerine gönderilmesi,

§  Yapılacak yatırım hakkında halkı bilgilendirmek ve konuya ilişkin görüş ve önerileri almak üzere Halkın Katılım Toplantısının İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılması, toplantıdan en az 10 gün önce toplantı ile ilgili gazete ilanlarının verilmesi,

§  Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonun yapacağı toplantıda, hazırlanacak ÇED raporunda esas alınacak “ Özel format” ın ve raporun hazırlanmasında görev alacak meslek gurubunun belirlenmesi,

§  İşletmede yürütülecek faaliyetler ile kirleticiler ile ilgili olarak alınacak önlemler konulu sunumun hazırlanması ve komisyonda sunulması,

§  Bakanlık tarafından verilecek “Özel Formata” uygun olarak ÇED raporunun belirlenen çalışma gurubunca hazırlanması ve Bakanlığa sunulması,

§  Hazırlanan ÇED raporunun, verilen formata uygunluğu açısından incelenmesi,

§  Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde revize edilerek tekrar Bakanlığa sunulması,

§  Formatına uygun bulunan raporun çoğaltılarak komisyon üyelerine gönderilmesi,

§  Eksiklik tespit edilmesi halinde, raporun revize edilerek tekrar çoğaltılmak suretiyle sunulması,

§  Komisyona Bakanlıkça davet edilen kamu kurum ve kuruluşlar ile rapor hazırlayıcı firma ve işletmecinin davet edildiği toplantının düzenlenmesi. Düzenlenen toplantıda hazırlanan raporun uygunluğunun tartışılması ve gerek duyulursa rapor içinde yeni düzenlenmelerin yapılması. İstenilen düzenlemeler görüş niteliğini taşıyorsa veya önem arz ediyorsa, belirlenecek ileri bir tarihte mükerrer toplantının yapılması,

§  Katılımcıların ve gerekli görülmüşse ilave katılımcıların iştirak edeceği toplantıda revize edilen raporun tartışılması ve rapora nihai hali verilmesi ile ilgili görüşlerin derlenmesi,

§  Yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilen hususları da içeren Nihai ÇED Raporunun ve eklerinin taahhüdü altında olduğuna dair yatırımcıya ait taahhüt yazısının ve noter onaylı imza sirkülerinin Bakanlığa sunulması,

§  Komisyonun rapor hakkındaki tüm çalışmaları da dikkate alınarak, faaliyetin yeri ve gerçekleştirilecek olan faaliyet uygun görülmesi halinde, Bakanlık tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının verilmesi,

§  Raporun hazırlanması ve incelenmesi ile ilgili olarak Bakanlık nezdinde yürütülecek tüm iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasıdır.